Soạn bài Hợp đồng

I. Đặc điểm của hợp đồng

1. Mục đích của văn bản hợp đồng ghi lại nội dung thỏa thuận về trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của hai bên tham gia giao dịch nhằm đảm bảo thỏa thuận đã cam kết

2. Bố cục của hợp đồng thể hiện ở các mục chủ yếu

- Phần mở đầu

   + Quốc hiệu tiêu ngữ

   + tên hợp đồng

   + thời gian địa điểm

   + Họ tên, chức vụ, địa chỉ, các bên kí hợp đồng

- Phần nội dung:

Ghi lại nội dung theo từng khoản được thống nhất giữa các bên

- Phần kết thúc: ghi chức vụ, kí, họ tên đại diện các bên tham gia kí kết trong hợp đồng, xác nhận của cơ quan

3. Lời văn của hợp đồng phải chính xác, chặt chẽ

Luyện tập

Bài 1: (trang 139 sgk ngữ văn 9 tập 2)

Tình huống a và d không viết hợp đồng

   + Trường hợp a, viết đơn đề nghị

   + Trường hợp d, viết biên bản bàn giao

Bài 2: (trang 139 sgk ngữ văn 9 tập 2)

- Phần mở đầu

   + Tiêu ngữ

   + Tên hợp đồng (hợp đồng thuê nhà)

   + Thời gian, địa điểm

   + giới thiệu về đối tác của các bên kí hợp đồng: bên A (bên cho thuê nhà) – bên B ( bên thuê nhà)

   + Phần kết thúc: chữ kí, họ tên của người đại diện bên A- chữ kí, họ tên người đại diện bên B

- Một số điều cần cụ thể trong hợp đồng thuê nhà:

   + Trách nhiệm và quyền hại của bên A

   + Trách nhiệm và quyền hạn bên B

   + Thống kê hiện trạng tài sản