Soạn bài Luyện tập viết biên bản

I. Ôn tập lý thuyết

1. mục đích: biên bản ghi chép sự việc đã xảy ra hoặc đang xảy ra một cách trung thực, chính xác, đầy đủ dùng làm chứng cứ minh chứng sự kiện thực tế làm cơ sở nhận định, kết luận, các quyết định xử lí

2. Người viết biên bản cần trung thực, trách nhiệm, không thêm thắt, suy diễn chủ quan

3. Bố cục

- Phần mở đầu: quốc hiệu, tiêu ngữ, tên biên bản, địa điểm, thời gian, thành phần tham dự, chức trách

- Phần nội dung: Diễn biến, kết quả của sự việc

- Phần kết thúc: thời gian kết thúc, chữ kí, họ tên thành viên

4. Lời văn trình bày biên bản: ngắn gọn, đầy đủ, chính xác

Luyện tập

Bài 1: (trang 135 sgk ngữ văn 9 tập 2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỘI NGHỊ TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM HỌC TẬP MÔN NGỮ VĂN

Khai mạc lúc: 10h

Địa điểm:

Thành phần:

Nội dung và tiến trình cuộc họp

Trình bày theo thứ tự các ý d → c → e,g → h

Hội nghị kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày

Chủ tọa          Thư kí

(kí và ghi rõ họ tên)

Bài 2: (trang 136 sgk ngữ văn 9 tập 2)

Biên bản họp lớp tuần đã qua cần có những mục:

- Quốc hiệu, tiêu ngữ, địa điểm, thời gian, tên biên bản, thành phần tham dự

- Diễn biến kết quả hội nghị

Thời gian kết thúc

Phần nội dung biên bản ghi lại chính xác diễn biến của cuộc họp lớp, nội dung trao đổi, thống trong cuộc họp

Câu 3: (trang 136 sgk ngữ văn 9 tập 2)

Về biên bản bàn giao nhiệm vụ trực tuần của chi đội em cho chi đội bạn

Nhất thiết phải có người đại diện cho chi đội bạn (nhận bàn giao) và đại diện của chi đội em (bàn giao)

Về nội dung, cần ghi lại được cụ thể nội dung bàn giao. Cuối văn bản có kí nhận của đại diện hai chi đội

Câu 4: (trang 136 sgk ngữ văn 9 tập 2)

Biên bản xử phạt vi phạm hành chính ( vi phạm quy định an toàn giao thông, vệ sinh đường phố, quản lí xây dựng…)

Ngoài các thành phần theo quy định của biên bản, nội dung biên bản phải nêu rõ được lí do xử phạt, mức độ xử phạt.