Bài 24

Soạn bài Nước Đại Việt ta * Bố cục- Phần 1 ( 2 câu đầu): Tư tưởng nhân nghĩa.- Phần 2 (8 câu tiếp): Nêu chân lí độc lập dân tộc.- Phần 3 (còn lại): Trình bày kết quả. Câu 1 (trang 69 sgk Ngữ Văn 8 tập 2):     Tiền đề của bài, tác giả khẳng định những chân lý:    + Sự tồn tại độc lập về lãnh thổ, chủ quyền.    + Có phong tục, tập quán.    + Có nền văn hiến lâu đời.    +
Soạn bài Hành động nói tiếp theo I. Cách thực hiện hành động nói.Câu 1: Mục đích 1 2 3 4 5 Hỏi----- Trình bày+++-- Điều khiển---++ Hứa hẹn----- Bộc lộ cảm xúc-----     2. Các kiểu câu thực hiện hành động nói.     - Câu nghi vấn thực hiện hành động nói: hỏi, điều khiển, bộc lộ cảm xúc.     - Câu trần thuật thực hiện hành động nói: trình bày, bộc lộ cảm xúc, điều khiển, hứa hẹn.
Soạn bài Ôn tập về luận điểm I. Khái niệm luận điểm     1. Luận điểm là:     a, Những quan điểm, tư tưởng, chủ trương cơ bản mà người viết nói hoặc nêu ra trong bài văn nghị luận.     2. Thực hành     a, Trong bài tinh thần yêu nước của nhân dân ta Chủ tịch Hồ Chí Minh có nêu những luận điểm:     - Khẳng định tinh thần yêu nước của nhân dân ta nồng nàn, mạnh mẽ.     -