Bài 23

Soạn bài Hịch tướng sĩ Bố cục:    Chia làm 4 phần:    - Phần 1 ( từ đầu … còn lưu tiếng tốt): Nguyên lý đạo đức hay chính trị làm cơ sở tư tưởng.    - Phần 2 ( tiếp…ta cũng vui lòng): Nêu thực trạng đất nước đang bị giặc ngoại xâm.    - Phần 3 (Các người ở cùng ta…không muốn vui vẻ phỏng có được không?): Nêu giải pháp .    - Phần 4 (còn lại) Lời hiệu dụ, kêu gọi tướng
Soạn bài Hành động nói I. Hành động nói là gì?    1. Lý Thông nói với Thạch Sanh nhằm lừa gạt Thạch Sanh để chàng sợ hãi và chạy trốn. Câu thể hiện rõ nhất mục đích đó "Thôi, bây giờ nhân trời chưa sáng em hãy trốn ngay đi."    2. Lý Thông đạt được mục đích của mình. Câu thể hiện " Thạch Sanh vội vàng từ giã mẹ con Lý Thông, trở về túp lều cũ dưới gốc đa, kiếm củi nuôi thân."
Soạn bài Trả bài tập làm văn số 5 Thuyết minh về đồ dùng học tập1. Bài văn cần làm nổi bật được đối tượng thuyết minh – đồ dùng học tập. Nội dung bài viết phải đảm bảo tính trung thực, khách quan, khoa học2. Để làm nổi bật đặc điểm đối tượng, bài viết cần vận dụng các phương pháp thuyết minh:   + Phương pháp so sánh    + Phương pháp nêu định nghĩa, giải thích   + Phương