Văn mẫu: Tiếng nói của văn nghệ

Đề bài: Phân tích bài "Tiếng nói của văn nghệ" của Nguyễn Đình Thi Bài văn mẫu   Tiếng nói của văn nghệ được Nguyễn Đình Thi viết vào năm 1948, tại chiến khu Việt Bắc thời kháng chiến chống Pháp. Văn bản nghị luận này có bố cục chặt chẽ. Mọi lí lẽ và dẫn chứng của tác giả nêu ra đều tập trung và xoay quanh 3 luận điểm:   - Văn nghệ nảy sinh từ hiện thực cuộc sống, sáng tạo