Văn mẫu: Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới

Đề bài: Phân tích bài "Chuẩn bị hành trang bước vào thế kỉ mới" của Vũ KhoanBài văn mẫu   "Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới" là bài báo của Vũ Khoan, lần đầu được giới thiệu trên báo Tia sáng năm 2001. Tác giả là một trong những gương mặt mới của bộ phận lãnh đạo đất nước ta trong thời kì đổi mới, hội nhập.   Đối tượng đối thoại của tác giả là "lớp trẻ Việt Nam",