Văn mẫu: Thúy Kiều báo ân báo oán

Đề bài: Phân tích đoạn trích "Thúy Kiều báo ân báo oán" trong Truyện Kiều của Nguyễn Du.Bài văn mẫu   Từ Hải chuộc Kiều ra khỏi chốn thanh lâu, Kiều trở thành một mệnh phụ phu nhân. Chẳng bao lâu sau, Từ Hải đã có binh cường tướng mạnh: " Trong tay mười vạn tinh binh, Kéo về đóng chật một thành Lâm Tri"    Kiều đã dựa vào uy thế Từ Hải để báo ân báo oán.   Trong Truyện Kiều, cảnh