Văn mẫu: Bàn về đọc sách

Đề bài: Phân tích bài "Bàn về đọc sách" của Chu Quang Tiềm Bài văn mẫu   Bài Bàn về đọc sách của học giả Chu Quang Tiềm, văn bản này in trong cuốn Danh nhân Trung Quốc bàn về niềm vui nỗi buồn của việc đọc sách.   Tác giả đã nêu lên 3 luận điểm cơ bản: mục đích của việc đọc sách, cái khó của việc đọc sách, phương pháp đọc sách.   Hai đoạn văn đầu nói về mục đích của