Soạn bài: Chính tả: Phần thưởng

Câu 1: Tập chép: Phần thưởng (trang 15 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Cuối năm học, Na được tặng một phần thưởng đặc biệt. Đây là phần thưởng cả lớp đề nghị tặng em vì em là một cô bé tốt bụng, luôn luôn giúp đỡ mọi người.

? Những chữ nào trong bài chính tả được viết hoa ? Vì sao ?

- Những chữ đứng đầu câu viết hoa: Cuối, Đây.

- Viết hoa tên riêng: Na

Câu 2: Điền vào chỗ trống: (trang 15 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Em hãy phân biệt s/x, ăn/ăng khi viết.

a) s hay x?

- Trả lời: xoa đầu, ngoài sân, chim sâu, xâu cá.

b) ăn hay ăng?

- Trả lời: cố gắng, gắn bó, gắng sức, yên lặng.

Câu 3: Viết vào vở những chữ cái còn thiếu trong bảng sau: (trang 15 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Em nhớ lại bảng chữ cái và tên chữ để hoàn thành bảng.

Số thứ tự Chữ cái Tên chữ cái
20
21 q quy
22 e-rờ
23 s ét-sì
24
25 u
26 ư
27
28 ích-xì
29 i dài

Trả lời:

Số thứ tự Chữ cái Tên chữ cái
20 p
21 q quy
22 r e-rờ
23 s ét-sì
24 t
25 u u
26 ư ư
27 v
28 x ích-xì
29 y i dài

Câu 4: Học thuộc lòng bảng chữ cái vừa viết. (trang 15 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)