Soạn bài: Chính tả: Làm việc thật là vui

Câu 1: Nghe-viết: Làm việc thật là vui (từ Như mọi vật … đến hết) (trang 19 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Như mọi vật, mọi ngươi, bé cũng làm việc. Bé làm bài, bé đi học, bé quét nhà, nhặt rau, chơi với em đỡ mẹ. Bé luôn luôn bận rộn, mà lúc nào cũng vui.

? Câu nào trong bài chính tả có nhiều dấu phẩy nhất ?

Câu trong bài chính tả có nhiều dấu phẩy nhất là : Bé làm bài, bé đi học, bé quét nhà, nhặt rau, chơi với em đỡ mẹ.

Câu 2: Thi tìm các chữ bắt đầu bằng g hay gh: (trang 19 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

- Viết gh khi đứng trước âm i, e, ê

- Viết g khi đứng trước các âm còn lại

Trả lời:

- Bắt đầu bằng g: gắn, gấu, gấc, gom, gan góc, gỗ, gà, gang, gai, gặp, gập, gặm, gốc, gốm, gợn sóng…

- Bắt đầu bằng gh: ghìm xuống, ghen ghét, gói ghém, ghế, ghe thuyền, con ghẹ, ghim giấy, trêu ghẹo, …

Câu 3: Mội nhóm học tập có 5 bạn là Huệ, An, Lan, Bắc và Dũng. (trang 19 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Em hãy viết tên các bạn ấy theo thứ tự bảng chữ cái.

Em chú ý chữ đứng đầu trong tên của mỗi bạn: H, A, B, D và sắp xếp theo đúng thứ tự xuất hiện trong bảng chữ cái.

Trả lời:

An, Bắc, Dũng, Huệ, Lan.