Văn mẫu Mấy ý nghĩ về thơ (Nguyễn Đình Thi)

Đề bài: Nêu lên một số cảm nhận của em về thơ khi đọc "Mấy ý nghĩ về thơ" của Nguyễn Đình Thi.Dàn ý mẫu    Tiểu luận "Mấy ý nghĩ về thơ" của Nguyễn Đình Thi viết vào ngày 12-9-1949. Đây là một số ý kiến mà tác giả đã nêu lên trong cuộc tranh luận về thơ tại chiến khu Việt Bắc trong thời kháng chiến chống Pháp.     Người đọc hôm nay có thể có những cảm nhận không giống nhau
Đề bài: Nêu lên một số cảm nhận của em về thơ khi đọc "Mấy ý nghĩ về thơ" của Nguyễn Đình Thi.Bài văn mẫuDÀN Ý    Tiểu luận "Mấy ý nghĩ về thơ" của Nguyễn Đình Thi viết vào ngày 12-9-1949. Đây là một số ý kiến mà tác giả đã nêu lên trong cuộc tranh luận về thơ tại chiến khu Việt Bắc trong thời kháng chiến chống Pháp.    Người đọc hôm nay có thể có những cảm nhận không giống
Đề bài: Phân tích tác phẩm Mấy ý nghĩ về thơ của Nguyễn Đình Thi.Bài văn mẫu   Đã là một thi sĩ, không mấy ai không có những suy nghĩ riêng về thơ, được phát biểu dưới dạng này hay dạng khác. Nhìn trên đại thể, đó đều là những suy nghĩ đáng trân trọng. Tuy nhiên, không phải suy nghĩ nào, phát biểu nào cũng gây dược sự chú ý rộng rãi, nếu nó không đạt tới một khả năng khái quát