Soạn bài: Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về sông biển. Đặt và trả lời câu hỏi Vì sao?

Câu 1: Tìm các từ ngữ có tiếng biển : (trang 64 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2)

M: tàu biển, biển cả

Trả lời:

biển khơi, biển xanh, biển đảo, biển xa, cửa biển, sóng biển, bờ biển, nước biển, cá biển, bãi biển, …

Câu 2: Tìm từ trong ngoặc đơn hợp với mỗi nghĩa sau : (trang 64 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2)

a) Dòng nước chảy tương đối lớn, trên đó thuyền bè đi lại được : sông

b) Dòng nước chảy tự nhiên ở đồi núi: suối

c) Nơi đất trũng chứa nước, tương đối rộng và sâu, ở trong đất liền : hồ

(suối, hồ, sông)

Câu 3: Đặt câu hỏi cho phần in đậm trong câu sau : (trang 64 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2)

Cụm từ in đậm chỉ nguyên nhân của sự việc, vì vậy em sử dụng câu hỏi vì sao?

Không được bơi ở đoạn sông này vì có nước xoáy.

Trả lời:

Vì sao không được bơi ở đoạn sông này ?

Câu 4: Dựa theo cách giải thích trong truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh, trả lời các câu hỏi sau : (trang 64 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2)

Trả lời:

a) Vì sao Sơn Tinh lấy được Mị Nương ?

- Sơn Tinh lấy được Mị Nương vì mang đầy đủ lễ vật đến trước Thủy Tinh.

b) Vì sao Thủy Tinh dâng nước đánh Sơn Tinh ?

- Thủy Tinh dâng nước lên đánh Sơn Tinh vì muốn cướp lại Mị Nương.

c) Vì sao nước ta có nạn lụt ?

- Nước ta có nạn lụt vì năm nào Thủy Tinh cũng dâng nước lên đánh Sơn Tinh.