Văn mẫu: Hiền tài là nguyên khí của quốc gia

Đề bài: Cảm nghĩ bài Hiền tài là nguyên khí của quốc gia của Thân Nhân Trung.Bài văn mẫu   "Hiền tài là nguyên khi của quốc gia" là đoạn trích từ bài "Bài kí đề danh tiến sĩ khoa Nhâm Tuất, niên hiệu Bảo Đại thư ba" do Thân Nhân Trung soạn năm 1484 đời Hồng Đức.   Tác phẩm nói về việc lập bia đá đối với việc khich lệ hiền tài. Tổ chức thi cử ba năm một lần là một bước tiến
Đề bài: Dàn ý Phân tích tư tưởng trọng người hiền tài trong bài Hiền tài là nguyên khí của quốc gia của tác giả Thân Nhân Trung.Dàn ý mẫuI. Mở bài- Giới thiệu tác giả Thân Nhân Trung: Nổi tiếng với tài năng văn chương và được Lê Thánh Tông tin dùng.- Khát quát và đánh giá về tư tưởng tác phẩm: Tư tưởng trọng người tài – đó là tư tưởng lớn mang tầm thời đại và có ý nghĩa vượt
Đề bài: Phân tích tác phẩm Hiền tài là nguyên khí của quốc gia của Thân Nhân TrungBài văn mẫu   Bài "Hiền tài là nguyên khí quốc gia" được trích trong bài kí đề danh tiến sĩ khoa Nhâm Tuất, niên hiệu Đại Bảo thứ 3 (1442) do Thân Nhân Trung soạn năm 1484 thời Hồng Đức. Bài kí này được khắc đá hiện còn ở Văn miếu (Hà Nội).   Thân Nhân Trung tự là Hậu Phủ quê ở Yên Dũng, Bắc Giang,
Đề bài: Phân tích tư tưởng trọng người hiền tài trong bài Hiền tài là nguyên khí của quốc giaBài văn mẫu     Thân Nhân Trung là người học rộng tài cao, có tầm nhìn xa trông rộng. Trong văn bản Hiền tài là nguyên khí của quốc gia ông đã thể hiện rất rõ tầm nhìn của mình thông qua việc thể hiện tư tưởng coi trọng người hiền tài đối với sự nghiệp xây dựng đất nước.      Hiền