Soạn bài: Tập đọc: Thông báo của thư viện vườn chim

Bài đọc

Thông báo của thư viện vườn chim

- Thông báo: những điều cần báo cho mọi người biết.

- Thư viện: nơi để sách, báo cho mọi người đọc hoặc mượn về đọc.

- Đà điểu: loài chim rất to, cổ dài, chân cao, chạy nhanh, sống ở vùng nóng.

Câu 1: Thông báo của thư viện có mấy mục ? Hãy nêu tên từng mục. (trang 27 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2)

Em hãy đọc mục 1, 2, 3 được in đậm trong bài.

Trả lời:

Thông bào của thư viện có 3 mục, đó là :

- Mục 1 : Giờ mở cửa

- Mục 2 : Cấp thẻ mượn sách

- Mục 3 : Sách mới về.

Câu 2: Muốn biết giờ mở cửa của thư viện, đọc mục nào ? (trang 27 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2)

Em chú ý mục 1, 2, 3 và chỉ ra giờ mở cửa của thư viện.

Trả lời:

Muốn biết giờ mở cửa của thư viện, đọc mục 1 (giờ mở cửa)

Câu 3: Muốn làm thẻ mượn sách, cần đến thư viện vào lúc nào ? (trang 27 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2)

Em đọc nội dung mục 2: Cấp thẻ mượn sách và tìm khoảng thời gian.

Trả lời:

Muốn làm thẻ mượn sách, cần đến thư viện vào sáng thứ năm hằng tuần.

Câu 4: Mục Sách mới về giúp chúng ta biết điều gì ? (trang 27 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2)

Trả lời:

Mục Sách mới về giúp chúng ta biết tên những cuốn sách mới nhất của thư viện.