Tiếng Việt lớp 3 Chính tả: Bài tập làm văn

Câu 2: Em chọn chữ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống ? (trang 48 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

a) (kheo, khoeo): khoeo chân

b) (khỏe, khoẻo): người lẻo khoẻo

c) (nghéo, ngoéo): ngoéo tay.

Câu 3: Điền vào chỗ trống (trang 48 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

a) Điền vào chỗ trống s hay x ?

Giàu đôi con mắt, đôi tay Tay siêng làm lụng, mắt hay kiếm tìm Hai con mắt mở, ta nhìn Cho sâu, cho sáng mà tin cuộc đời.

b) Đặt trên chữ in đậm dấu hỏi hay dấu ngã ?

Tôi lại nhìn đôi mắt trẻ thơ Tổ quốc tôi. Chưa đẹp thế bao giờ!

Xanh núi, xanh sông, xanh đồng, xanh biển Xanh trời, xanh của những ước mơ ...