Soạn bài: Chính tả: Tập - chép: Chị em

Câu 1: Tập chép : Chị em (trang 27 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Học sinh tự chép bài vào vở

Câu 2: Điền vào chỗ trống ăc hay oăc ? (trang 27 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Đọc ngắc ngứ, ngoắc tay nhau, dấu ngoặc đơn

Câu 3: Tìm các từ : (trang 27 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng tr hoặc ch có nghĩa như sau :

– Trái nghĩa với riêng – chung.

– Cùng nghĩa với leo → trèo.

– Vật đựng nước để rửa mặt, rửa tay, rửa rau → chậu.

b) Chứa tiếng có thanh hỏi hay thanh ngã có nghĩa như sau :

– Trái nghĩa với đóng → mở.

– Cùng nghĩa với vỡ → bể.

– Bộ phận ở trên mặt dùng để thở và ngửi → mũi.