Văn mẫu: Thuế máu

Đề bài: Phân tích bài "Thuế máu" (trích Bản án chế độ thực dân Pháp) của Nguyễn Ái Quốc.Bài văn mẫu 1   Nguyễn Ái Quốc là một vị lãnh tụ vĩ đại một người cha già của dân tộc. Người là một nhà cách mạng sáng lập ra đảng cộng sản Việt Nam, một trong những người đặt nền móng và lãnh đạo cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, toàn vẹn lãnh thổ cho dân tộc Việt Nam. Là một người
Đề bài: Dàn ý Phân tích bài Thuế máuDàn ý mẫuA. Mở bài: - “Thuế máu” là văn bản nghị luận sắc bén, nổi tiếng của Nguyễn Ái Quốc với nghệ thuật trào phúng sắc sảo, vạch trần sự ác độc, thủ đoạn tàn bạo của thực dân Pháp với người dân thuộc địa trong cuộc chiến tranh thế giới lần thứ 1.B. Thân bài:Luận điểm 1: Chiến tranh và người bản xứ* Giọng điệu của bọn thực dân   +
Đề bài: Phân tích tội ác của thực dân Pháp qua bài Thuế máu (trích Bản án chế độ thực dân Pháp) của Nguyễn Ái Quốc.Bài văn mẫu   Với tư cách là một thiên phóng sự điều tra, Bản án chế độ thực dân Pháp là văn chương báo chí. Sức thuyết phục của nó là những con số, những nhân chứng, những thống kê, nghĩa là những sự thật không gì chối cãi được. Người viết nó ở vào vị thế
Đề bài: Phân tích văn bản "Thuế máu" (trích Bản án chế độ thực dân Pháp) của Nguyễn Ái Quốc.Bài văn mẫu   Với tư cách là một thiên phóng sự điều tra, Bản án chế độ thực dân Pháp là văn chương báo chí. Sức thuyết phục của nó là những con số, những nhân chứng, những thống kê, nghĩa là những sự thật không gì chối cãi được. Người viết nó ở vào vị thế khách quan không hề khoa