Văn mẫu: Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000

Đề bài: Phân tích bài "Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000".Bài văn mẫu   Năm 1970, một tổ chức bảo vệ môi trường của Mĩ đã chọn ngày 22 tháng 4 hằng năm là Ngày Trái Đất. Hiểu rõ mục đích tốt đẹp của nó, cho đến nay đã có hơn 140 nước tham gia. Thông tin về Ngày Trái Đất là văn bản được soạn thào dựa trên nội dung bức thông điệp của 13 cơ quan và tổ chức phi chính phủ phát