Soạn bài: Tập đọc: Anh Đom Đóm

Câu 1: Anh Đóm lên đèn đi đâu ? (trang 144 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Anh Đóm lên đèn đi gác suốt đêm lo cho người ngủ.

Câu 2: Anh Đóm thấy những cảnh gì trong đêm ? (trang 144 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Anh Đóm thấy cảnh chị Cò Bợ ru con, cảnh thím Vạc lặng lẽ mò tôm ở ngoài sông.

Câu 3: Tìm một hình ảnh đẹp của anh Đóm trong bài thơ ? (trang 144 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Vung ngọn đèn lồng.

Anh Đóm quay vòng.

Như sao bừng nở