Soạn bài: Tập đọc: Người mẹ

Câu 1: Tìm những từ ngữ trong đoạn 1 tả người mẹ mất con. (trang 30 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Những từ ngữ trong đoạn 1 tả người mẹ mất con : chạy ra, hớt hải gọi con, mấy đêm ròng thức trông con ốm, khẩn khoản cầu xin Thần Đêm Tối, đuổi theo Thần Chết.

Câu 2: Người mẹ đã làm gì để bụi gai chỉ đường cho bà ? (trang 30 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Người mẹ đã làm theo yêu cầu của bụi gai là ôm ghì bụi gai vào lòng để sưởi ấm cho nó mặc cho da thịt bị gai đâm, máu nhỏ xuống từng giọt đậm. Sau đó bụi gai đã chỉ đường cho bà.

Câu 3: Người mẹ đã làm gì để hồ nước chỉ đường cho bà ? (trang 30 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Người mẹ đã làm theo yêu cầu của hồ nước là khóc đến nỗi hai mắt theo dòng lệ rơi xuống hồ. Bà đã cho hồ nước hai mắt mình để hồ nước chỉ đường cho bà.

Câu 4: Khoanh tròn khi chọn ý đúng nhất để nói lên nội dung câu chuyện : (trang 30 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Chọn c