Soạn bài: Chính tả (Nghe - viết): Nhà rông ở Tây Nguyên

Câu 2: Điền vào chỗ trống ui hay ươi ? (trang 128 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

– khung cửi, cưỡi ngựa, sưởi ấm.

– mát rượi, gửi thư. tưới cây.

Câu 3: Tìm những tiếng có thể ghép với mỗi tiếng sau (trang 128 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

a) – xâu : xâu chuỗi, xâu xé, xâu kim, xâu bánh, ...

– sâu : sâu sắc, nông sâu, sâu xa, chim sâu, sâu bọ, ...

– xẻ : mổ xẻ, xẻ gỗ, xẻ rãnh, thợ xẻ, cưa xẻ, ...

– sẻ : chim sẻ, san sẻ, chia sẻ, sẻ cơm nhường áo, ...

b) – bật : bật lửa, bật cười, tất bật, bật đèn, lật bật, ...

– bậc : bậc thềm, bậc cửa, bậc thang, thứ bậc, bậc nhất, ...

– nhất : nhất hạng, thứ nhất, đẹp nhất, xấu nhất, dài nhất, duy nhất, hợp nhất, thống nhất, nhất trí, ...

– nhấc : nhấc bổng, nhấc lên, nhấc chân, ...