Soạn bài: Ôn tập cuối học kì 2 - Tiết 3

Câu 1: Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. (trang 163 sgk Tiếng Việt 5)

Trả lời:

Học sinh tự học.

Câu 2: Dựa vào các số liệu dưới đây, em hãy lập bảng thống kê về tình hình phát triển giáo dục tiểu học của nước ta từ năm học 2000 - 2001 đến năm học 2004 - 2005. (trang 163 sgk Tiếng Việt 5)

Trả lời:

(1) Năm học (2) Số trường (3) Số học sinh (4) Số giáo viên (5) Tỉ lệ học sinh dân tộc thiểu số
(1) 2000 - 2001 13 859 9 741 100 355 900 15,2%
(2) 2001 - 2001 13 903 9 315 300 359 900 15,8%
(3) 2002 - 2003 14 163 8 815 700 363 100 16,7%
(4) 2003 - 2004 14 346 8 346 000 366 200 17,7%
(5) 2004 - 2005 14 518 7 744 800 362 400 19,2%

Câu 3: Qua bảng thống kê, em rút ra những nhận xét gì? Chọn ý trả lời đúng. (trang 164 sgk Tiếng Việt 5)

Trả lời:

a. Số trường hàng năm tăng hay giảm?

- Tăng.

b. Số học sinh hàng năm tăng hay giảm?

- Giảm

c. Số giáo viên hàng năm tăng hay giảm?

- Lúc tăng lúc giảm.

d. Tỉ lệ học sinh dân tộc thiểu số hàng năm tăng hay giảm?

- Tăng.