Soạn bài: Chính tả (Nhớ - viết): Bầm ơi

Câu 1: Nhớ - viết: Bầm ơi (từ đầu đến tái tê lòng bầm.) (trang 137 sgk Tiếng Việt 5)

Trả lời:

Học sinh tự nhớ lại và viết.

Câu 2: Phân tích tên mỗi cơ quan, đơn vị dưới đây thành các bộ phận cấu tạo ứng với các ô trong bảng: (trang 137 sgk Tiếng Việt 5)

Tên cơ quan, đơn vị Bộ phận thứ nhất Bộ phận thứ hai Bộ phận thứ ba
a) Trường Tiểu học Bế Văn Đàn ... ... ...
b) Trường Trung học cơ sở Đoàn Kết ... ... ...
c) Công ti Dầu khí Biển Đông ... ... ...

Trả lời:

Tên cơ quan, đơn vị Bộ phận thứ nhất Bộ phận thứ hai Bộ phận thứ ba
a) Trường Tiểu học Bế Văn Đàn Trường Tiểu học Bế Văn Đàn
b) Trường Trung học cơ sở Đoàn Kết Trường Trung học cơ sở Đoàn Kết
c) Công ti Dầu khí Biển Đông Công ti Dầu khí Biển Đông

Câu 3: Viết tên các cơ quan, đơn vị sau đây cho đúng. (trang 138 sgk Tiếng Việt 5)

Trả lời:

Nhà hát Tuổi Trẻ.

Nhà xuất bản Giáo dục.

Trường Mầm non Sao Mai.