Soạn bài: Chính tả: Liên hợp quốc

Câu 2: Chọn chữ điền vào chỗ trống : (trang 100 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

a) buổi chiều, thuỷ triều, triều đình chiều chuộng, ngược chiều, chiều cao.

b) hết giờ, mũi hếch, hỏng hết lệt bệt, chênh lệch

Câu 3: Chọn từ ngữ ở bài tập 2 và đặt câu : (trang 100 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

- Buổi chiều nào em cũng ra vườn tưới rau giúp mẹ.

- Nước thuỷ triều lên xuống do sức hút của mặt trăng.