Soạn bài Lập dàn ý bài văn thuyết minh

I. Dàn ý bài văn thuyết minh

1. Bố cục bài văn thuyết minh

MB: giới thiệu đối tượng thuyết minh

TB: Đặc điểm của đối tượng thuyết minh

KB: Cảm nghĩ về đối tượng thuyết minh.

2. Bố cục ba phần như vậy phù hợp với đặc điểm của văn thuyết minh, bởi văn thuyết minh chủ yếu cung cấp thông tin về sự việc, sự vật cho người đọc.

3.

So sánh phần mở bài và kết bài của bài văn tự sự và thuyết minh

- Mở bài

    + Điểm giống nhau: đều có chức năng giới thiệu đối tượng

    + Điểm khác nhau:

        • Mở bài trong văn bản thuyết minh: giới thiệu đối tượng, mục đích thuyết minh

        • Mở bài trong văn bản tự sự giới thiệu thời gian, địa điểm xảy ra câu chuyện, nhân vật chính…

- Kết bài

    + Điểm giống nhau: phần cuối của nội dung chính

    + Điểm khác nhau:

        • Văn bản tự sự: là suy nghĩ, cảm xúc khi kết thúc câu chuyện.

        • Văn bản thuyết minh: chừng nào người đọc cảm thấy tiếp nhận hết được những thông tin của đối tượng.

4.

Các trình tự sắp xếp ý (cho phần thân bài):

- Trình tự thời gian

- Trình tự không gian

- Trình tự nhận thức của con người

- Trình tự chứng minh – phản bác.

Luyện tập

Đề bài: Giới thiệu một tác giả văn học

MB: Giới thiệu khái quát tác giả để thuyết minh (tên tuổi, quê quán…)

TB: Cuộc đời và sự nghiệp văn học

- Hoàn cảnh xuất thân, truyền thống gia đình, học vấn, đường đời…

- Chặng đường sáng tác, tác phẩm chính, nổi bật

- Phong cách sáng tác:

   + Đặc điểm nổi bật về nội dung sáng tác

   + Đặc sắc nghệ thuật

KB: Khẳng định vị trí tác giả vừa thuyết minh, nêu suy nghĩ, cảm nhận về cuộc đời, sự nghiệp văn chương của tác giả

Đề bài: giới thiệu về một tấm gương học tốt

MB: Giới thiệu chung về gương học tốt

TB:

- Nêu hoàn cảnh gia đình, môi trường học tập, thái độ học tập

- Quá trình học tập

- Những kết quả học tập tốt

KB: Suy nghĩ và rút ra bài học

Đề bài: Giới thiệu một phong trào của trường, lớp mình

MB: giới thiệu chung về phong trào ( là phong trào, lĩnh vực, địa điểm diễn ra

TB: Phong trào được phát động, hưởng ứng vì mục đích?

- Diễn biến của phong trào

- Những kết quả cho thấy sự thành công, hiệu quả của phong trào

KB: Nêu ý nghĩa của phong trào

Đề bài: Trình bày quy trình sản xuất

MB: Giới thiệu chung về quy trình sản xuất

TB: Đặc điểm quy trình sản xuất, diễn biến:

   + Nguyên liệu

   + Các giai đoạn, quá trình

   + Điểm chú ý trong quá trình sản xuất

- Sản phẩm của quy trình sản xuất, giá trị, chất lượng sau

KB: Kết quả của quy trình sản xuất