Đề bài:Kể một câu chuyện em đã nghe hoặc đã đọc về những tấm gương sống, làm việc theo pháp luật, theo nếp sống văn minh

Bài làm

MỘT CON NGƯỜI CHÍNH TRỰC

    Xưa nay, những bậc hiền tài bao giờ cũng có những phẩm chất cao quý mà đời đời phải noi gương học tập. Tôi đã từng nghe một câu chuyện về vị Lưỡng quốc Trạng Nguyên – Mạc Đĩnh Chi, ông luôn sống theo kỉ cương phép nước. Câu chuyện như sau:

    Chuyện xưa từng kể rằng: Mạc Đĩnh Chi là người rất liêm khiết, thẳng thắn, được tiền không lấy làm của riêng, giàu sang phú quý đối với ông không có nghĩa lí gì, cho nên được người đời ca tụng.

    Một lần, để thử lòng ông, vua Minh Tông lấy mười quan tiền đặt vào tay viên quan nội thị, rồi ghé sát tai nói thầm to nhỏ. Viên quan nội thị tâu: “Thần sẽ làm đúng ý như bệ hạ sai bảo.”

    Sáng ấy, Mạc Đĩnh Chi dậy sớm hơn thường lệ. Trời còn chưa sáng rõ, ông đã tập xong hai bài quyền. Khi vào nhà, vừa bước lên bậc cửa, bỗng ông kêu lên kinh ngạc:

    - Ô kìa! Tiền của ai đánh rơi mà nhiều thế kia?

    Ông nhặt lên đếm, vừa tròn mười quan. Ông thầm nghĩ: “Quái! Đêm qua không có ai lại chơi, sao có tiền rơi?”. Ông vội vã khăn áo chỉnh tề, vào yết kiến nhà vua:

    - Tâu bệ hạ, thần sáng nay có bắt được mười quan tiền ở trước cửa nhà, hỏi khắp cả nhà không ai nhận, thần xin trao lại để bệ hạ trả lại kẻ mất cha.

    - Không ai nhận tiền ấy thì ngươi cứ lấy mà dùng. - Vua Minh Tông mỉm cười đáp.

    - Thưa bệ hạ, tiền này không ít, người mất của chắc xót xa lắm, nên tìm người trả lại thì hơn. – Mạc Đĩnh Chi dứt khoát nói.

    - Nhà ngươi yên tâm, cứ giữ mà dùng. Tiền thưởng cho lòng chính trực, liêm khiết của nhà ngươi đấy.

    Mạc Đĩnh Chi bấy giờ mới vỡ lẽ ra là nhà vua đã thử lòng ông. Ông chào tạ ơn trở về. Mẩu chuyện ngắn nhưng đã cho thấy con người chính trực của ông. Đó là đức tính mà mỗi chúng ta cần phải học tập. Hãy bắt đầu từ việc nhặt được của rơi trả người đánh mất các bạn nhé!