Đề bài: Kể lại một buổi sinh hoạt lớp em

Bài làm

Đang biên soạn...