Soạn bài: Luyện từ và câu: Từ đơn và từ phức

Câu 1: Chép vào vở đoạn thơ và dùng dấu gạch chéo để phân cách các từ trong hai câu thơ cuối đoạn. Ghi lại các từ đơn, từ phức trong đoạn thơ: (trang 28 sgk Tiếng Việt 4)

Trả lời:

Chỉ / còn / truyện cổ / thiết tha/

Cho / tôi / nhận mặt / ông cha / của / mình

Rất / công bằng / rất / thông minh /

Vừa / độ lượng / lại / đa tình / đa mạng /

- Từ đơn: rất, vừa, lại

- Từ phức: công bằng, thông minh, độ lượng, đa tình, đa mạng

Câu 2: Hãy tìm trong từ điển và ghi lại (trang 28 sgk Tiếng Việt 4)

- 3 từ đơn; 3 từ phức

Trả lời:

+ 3 từ đơn : ăn, học, ngủ

+ 3 từ phức : kinh nghiệm, sạch sẽ, nhà cửa

Câu 3: Đặt câu với một từ đơn hoặc với một từ phức tìm được ở trên (trang 28 sgk Tiếng Việt 4)

Trả lời:

Đặt câu như sau

- Từ đơn: "học"

Chị em đang theo học năm thứ ba Đại học Luật ở thành phố Hồ Chí Minh

- Từ phức : "nhà cửa"

Ở xóm em, nhà cửa rất khang trang.