Soạn bài: Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Câu 1: Hãy kể một câu chuyện em đã nghe, đã đọc có nội dung bảo vệ môi trường. (trang 116 sgk Tiếng Việt 5)

Trả lời:

Học sinh tự chọn chuyện để kể. Nếu không tìm được truyện mới ở sách hay người khác kể thì có thể kể các truyện:

- Chim sơn ca và bông cúc trắng, Chiếc rễ đa tròn (Tiếng Việt 2, tập hai)

- Người đi săn và con vượn, Cóc kiện trời (Tiếng Việt 3, tập hai).