Soạn bài Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí

I. Tìm hiểu bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lí

a, Văn bản trên bàn về vấn đề giá trị của sức mạnh tri thức

b, Bố cục văn bản

   + Đoạn 1 (từ đầu… tư tưởng ấy): tri thức là sức mạnh

   + Đoạn 2 (tiếp… xuất khẩu gạo trên thế giới): chứng minh tri thức tạo nên sức mạnh làm nên cách mạng

   + Luận điểm: Câu đầu và hai câu kết của đoạn 2. Câu đầu đoạn 3

- Phần kết bài (đoạn còn lại): Phê phán một số người không biết quý trọng tri thức, sử dụng tri thức không đúng mục đích

d, Phép lập luận tạo sức thuyết minh: chứng minh

e, Nghị luận về sự việc, hiện tượng đời sống: xuất phát từ thực tế đời sống để rút ra vấn đề mang tính ý nghĩa tư tưởng, đạo lí

- Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí: giải thích, chứng minh, làm sáng tỏ một vấn đề tư tưởng, đạo đức, lối sống

Luyện tập

a. Văn bản thời gian là vàng là bài nghị luận về tư tưởng, đạo lí

b. Văn bản nghị luận về giá trị của thời gian. Các luận điểm chính:

- Thời gian là sự sống

- Thời gian là thắng lợi

- Thời gian là tiền

- Thời gian là tri thức

c, Phép lập luận phân tích và chứng minh

Người viết phân tích giá trị thời gian thành các luận điểm riêng rẽ sau đó chứng minh bằng thực tiễn. Mạch triển khai lập luận của bài đơn giản nhưng cô đọng, sáng rõ, chặt chẽ.