Soạn bài Trả bài tập làm văn số 6

Đề 2: Từ bài Bàn về phép học của La Sơn Phu Tử, hãy bàn về mối quan hệ giữa “học” với ‘hành”

1. Nội dung kiến thức: dựa vào bài Bàn về phép học của Nguyễn Thiếp cần chỉ ra được tầm quan trọng của phương pháp học đi đôi với hành.

Khẳng định được tư tưởng đúng đắn, đi trước thời đại của La Sơn Phu tử là đúng đắn

- Giải thích được phương pháp học đi đôi với hành cũng như nêu tác dụng của việc học đi đôi với hành

- Nêu được tác dụng của phương pháp họ học đi đôi với hành

   + Con đường chiến lính tri thức đúng đắn

   + Phát huy được thế mạnh về sựu sáng tạo

- Khẳng định được tính ưu việt của phương pháp học đi đối với hành

2, Ưu nhược điểm

- Ưu: trình bày sạch đẹp, rõ ràng, trình bày luận điểm rõ ràng, thuyết phục

- Nhược điểm: Đôi khi hơi sa vào tiểu tiết, đưa vào bài hơi nhiều dẫn chứng chưa tiêu biểu

3. Sửa các lỗi chính tả, và câu cú (nếu có)