Soạn bài Ôn tập phần Tiếng Việt kì 2

1. Các kiểu câu đơn đã học

- Các kiểu câu đơn: Phân loại theo mục đích nói và phân loại theo cấu tạo

    + Phân loại theo mục đích nói:

        • Câu nghi vấn

        • Câu trần thuật

        • Câu cầu khiến

        • Câu cảm thán

    + Phân loại theo cấu tạo:

Câu đơn bình thường

Câu đặc biệt

2. Các dấu câu đã học

Các dấu câu

Dấu chấm

Dấu phẩy