Soạn bài: Chính tả (Nhớ - viết): Sang năm con lên bảy

Câu 1: Nhớ - viết: Sang năm con lên bảy (từ Mai rồi con lớn khôn... đến hết) (trang 154 sgk Tiếng Việt 5)

Trả lời:

- Viết đúng chính tả, trình bày đúng thể thơ năm tiếng của bài thơ Sang năm con lên bảy.

- Chú ý những từ ngữ dễ viết sai: giành lấy...

Câu 2: Tìm tên các cơ quan, tổ chức trong đoạn văn sau. Viết lại các tên ấy cho đúng. (trang 154 sgk Tiếng Việt 5)

Trả lời:

* Tên chưa đúng:

Ủy ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam

Ủy ban / bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam

Bộ / y tế

Bộ / giáo dục và Đào tạo

Bộ / lao động - Thương binh và Xã hội

Hội / liên hiệp phụ nữ Việt Nam

* Sửa lại tên đúng

Ủy ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam

Ủy ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam

Bộ Y tế

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Câu 3: Hãy viết tên một cơ quan, xí nghiệp, công ti,... ở địa phương em. (trang 155 sgk Tiếng Việt 5)

Trả lời:

- Xí nghiệp Giày da xuất khẩu Bến Tre.

- Xí nghiệp In Phan Văn Mảng.

- Sở Tài nguyên - Môi trường Tiền Giang.

- Trường Cao đẳng Sư phạm Long An.