Soạn bài: Tập đọc: Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

Nội dung chính

Nội dung của điều 15, 16, 17 và 21 trong Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, cho biết về quyền được bảo vệ, chăm sóc của trẻ em, quyền được đi học, quyền vui chơi giải trí. Và trẻ em cũng có những bổn phận phải hoàn thành.

Câu 1: Những điều luật nào trong bài nêu lên quyền của trẻ em Việt Nam ? (trang 146 sgk Tiếng Việt 5)

Trả lời:

Những điều luật trong bài nêu lên quyền của trẻ em Việt Nam: Điều15, 16, 17.

Câu 2: Đặt tên cho mỗi điều luật nói trên. (trang 146 sgk Tiếng Việt 5)

Trả lời:

Điều 15: Quyền được chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em.

Điểu 16: Quyền được học tập của trẻ em.

Điều 17: Quyền được vui chơi, giải trí của trẻ em.

Câu 3: Nêu những bổn phận của trẻ em được quy định trong luật. (trang 146 sgk Tiếng Việt 5)

Trả lời:

Học sinh nêu 5 bổn phận của trẻ em được quy định trong điều 21.

Câu 4: Em đã thực hiện được những bổn phận gì, còn những bổn phận gì cần tiếp tục cố gắng để thực hiện ? (trang 146 sgk Tiếng Việt 5)

Trả lời:

Học sinh tự liên hệ bản thân để trả lời câu hỏi này.