Soạn bài: Chính tả (Nhớ - viết): Đất nước

Câu 1: Nhớ - viết: Đất nước (từ Mùa thu nay... đến hết) (trang 109 sgk Tiếng Việt 5)

Trả lời:

Học sinh tự nhớ lại và viết.

Câu 2: Tìm các cụm từ chỉ các huân chương, danh hiệu và giải thưởng trong bài văn Gắn bó với miền Nam. Nhận xét về cách viết các cụm từ đó. (trang 109 sgk Tiếng Việt 5)

Trả lời:

* Những cụm từ:

- Danh hiệu: Anh hùng lao động

- Huân chương: Huân chương Kháng chiến, Huân chương Lao động

- Giải thưởng: Giải thưởng Hồ Chí Minh.

* Nhận xét và cách viết:

- Viết hoa các chữ cái đầu của tên gọi danh hiệu, tên gọi huân chương, tên gọi giải thưởng. Và cùng viết hoa chữ cái đầu của loại danh hiệu huân chương, giải thưởng cụ thể đi kèm, để nhằm chỉ rõ tên riêng của từng loại và bày tỏ thái độ trân trọng của xã hội nói chung.

Câu 3: Viết lại tên các danh hiệu trong đoạn văn (SGK Tiếng Việt 5, tập hai, trang 110) cho đúng. (trang 110 sgk Tiếng Việt 5)

Trả lời:

* Danh hiệu:

+ Đơn vị Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân.

+ Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.