Soạn bài: Chính tả (Nghe - viết): Lương Ngọc Quyến

Câu 1: Nghe – viết: Lương Ngọc Quyến (trang 17 sgk Tiếng Việt 5)

Trả lời:

Học sinh tự viết.

Câu 2: Ghi lại phần vần của những tiếng in đậm trong các câu sau: (trang 17 sgk Tiếng Việt 5)

a) Trạng nguyên trẻ nhất của nước ta là ông Nguyễn Hiền, đỗ đầu khoa thi năm 1247, lúc vừa 13 tuổi.

b) Làng có nhiều tiến sĩ nhất nước là làng Mộ Trạch, xã Tân Hồng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương: 36 tiến sĩ.

Trả lời:

a. Trạng: ang, nguyên: uyên, Nguyễn: uyên, Hiền: iên, khoa: oa, thi: i.

b. Làng: ang, Mộ: ô, Trạch: ach, huyện: uyên, Bình: inh, Giang: ang.

Câu 3: Ghép vần của từng tiếng vừa tìm được vào mô hình cấu tạo vần dưới đây: (trang 17 sgk Tiếng Việt 5)

Trả lời: