Ôn tập giữa học kì I Tuần 10

Soạn bài: Ôn tập giữa học kì I - Tiết 4

Câu 1: Trao đổi trong nhóm để lập bảng từ ngữ về các chủ điểm đã học theo mẫu. (trang 96 sgk Tiếng Việt 5)

Trả lời:

Câu 2: Tìm từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa với mỗi từ trong bảng. (trang 97 sgk Tiếng Việt 5)

Trả lời: