Soạn bài: Chính tả (Nghe - viết): Dòng kinh quê hương

Câu 1: Nghe – viết: Dòng kinh quê hương. (trang 65 sgk Tiếng Việt 5)

Trả lời:

Học sinh tự viết.

Câu 2: Tìm một vần có thể điền vào cả 3 chỗ trống dưới đây: (trang 66 sgk Tiếng Việt 5)

Trả lời:

Chăn trâu đốt lửa trên đồng

Rạ rơm thì ít, gió đông thì nhiều

Mải mê đuổi một con diều

Củ khoai nướng để cả chiều thành tro.

Theo Đồng Đức Bốn

Câu 3: Tìm tiếng có chứa ia hoặc iê thích hợp với mỗi chỗ trống trong các thành ngữ dưới đây : (trang 66 sgk Tiếng Việt 5)

a) Đông như …

b) Gan như cóc …

c) Ngọt như … lùi.

Trả lời:

a) Đông như kiến.

b) Gan như cóc tía.

c) Ngọt như mía lùi.