Soạn bài: Chính tả (Nhớ - viết): Ê-mi-li, con ...

Câu 1: Nhớ - viết : Ê-mi-li, con… (trang 55 sgk Tiếng Việt 5)

Trả lời:

Học sinh tự viết.

Câu 2: Tìm những tiếng có chưa ưa hoặc ươ trong hai khổ thơ dưới đây. Nêu nhận xét về cách gi dấu thanh ở các tiếng ấy (Tiếng Việt 5, tập 1, trang 60). (trang 55 sgk Tiếng Việt 5)

Trả lời:

Những tiếng có ưa hoặc ươ trong đoạn là :

- ưa : lưa, thưa, mưa, giữa. Dấu thanh đặt ngay trên (hoặc dưới) chữa cái ư.

- ươ : tưởng, nước, ngược. Dấu thanh đặt ngay trên (hoặc dưới) chữa cái ơ.

Câu 3: Tìm tiếng có chưa ưa hoặc ươ thích hợp với mỗi chỗ trống trong thanh ngữ, tục ngữ dưới đây : (trang 56 sgk Tiếng Việt 5)

- Cầu được, … thấy.

- Năm nắng, … mưa.

- … chảy đá mòn.

- … thử vàng, gian nan thử sức.

Trả lời:

- Cầu được, ước thấy.

- Năm nắng, mười mưa.

- Nước chảy đá mòn.

- Lửa thử vàng, gian nan thử sức.