Soạn bài: Tập làm văn: Luyện tập làm báo cáo thống kê

Câu 1: Thống kê kết quả học tập trong tháng của em theo các yêu cầu sau: (trang 51 sgk Tiếng Việt 5)

a) Số điểm dưới 5.

b) Số điểm từ 5 đến 6.

c) Số điểm từ 7 đến 8.

d) Số điểm từ 9 đến 10.

Trả lời:

a) Số điểm dưới 5: 0

c) Số điểm từ 7 đến 8: 6

d) Số điểm từ 9 đến 10: 10

Câu 2: Lập bảng thống kê kết quả học tập trong tháng của từng thành viên trong tổ và cả tổ. (trang 51 sgk Tiếng Việt 5)

Trả lời: