Soạn bài: Luyện từ và câu: Vị ngữ trong câu kể Ai là gì?

Câu 1: Tìm câu kể "Ai là gì?" trong những câu thơ đã cho (SGK TV4 tập 2 trang 62). Xác định vị ngữ trong các câu vừa tìm được. (trang 62 sgk Tiếng Việt 4)

Trả lời:

Đó là những câu và vị ngữ của chúng là:

- Người // là Cha của Bác là Anh

- Quê hương // là chùm khế ngọt.

- Quê hương // là đường đi học.

Câu 2: Ghép từ ngữ thích hợp cột A với cột B để tạo thành câu "Ai là gì?" (trang 62 sgk Tiếng Việt 4)

Trả lời:

- Sư tử → là chúa sơn lâm.

- Gà trống → là sứ giả của bình minh.

- Đại bàng → là dũng sĩ của rừng xanh

- Chim công → là nghệ sĩ múa tài ba.

Câu 3: Dùng các từ ngữ đã cho để đặt câu kể "Ai là gì?" (trang 62 sgk Tiếng Việt 4)

Trả lời:

a. Cần Thơ là một thành phố lớn.

b. Bắc Ninh là quê hương của những làn điệu dân ca quan họ.

c. Xuân Quỳnh là nhà thơ.

d. Tố Hữu là nhà thơ lớn của Việt Nam.