Soạn bài: Tiết 2

Câu 2: Lập bảng thống kê các từ ngữ đã học ở những tiết Mở rộng vốn từ trong chủ điểm Khám phá thế giới hoặc Tình yêu cuộc sống (trang 163 sgk Tiếng Việt 4)

Trả lời:

Câu 3: Giải nghĩa một số trong các số các từ ngữ vừa thống kê ở tập 2. Đặt câu với từ ngữ ấy (trang 163 sgk Tiếng Việt 4)

Trả lời:

Lạc quan: có cách nhìn, thái độ tin tưởng vào tương lai tốt đẹp

Chú em có cái nhìn rất lạc quan.