Soạn bài: Chính tả (Nhớ - viết): Gà Trống và Cáo

Câu 1: Nhớ - viết: Gà Trống và Cáo (từ Nghe lời Cáo dụ thiệt hơn đến hết) (trang 67 sgk Tiếng Việt 4)

Trả lời:

Học thuộc bài thơ và tự nhớ – viết đoạn thơ từ " Nghe lời Cáo dụ thiệt hơn"…hết bài.

Câu 2: Tìm những chữ bị bỏ trống để hoàn chỉnh đoạn văn đã cho ( SGK TV4, tập 1 trang 67) (trang 67 sgk Tiếng Việt 4)

Trả lời:

a) ...có trí tuệ...phẩm chất...trong lòng đất,...chế ngự...chinh phục...vũ trụ...chủ nhân

b) ...bay lượn...vườn tược...quê hương...đại dương...tương lai...thường xuyên...cường tráng

Câu 3: a) Tìm các từ chứa tiếng "chí hoặc trí" có nghĩa đa cho (SGK TV4 tập 1 trang 68) (trang 68 sgk Tiếng Việt 4)

b) Chứa tiếng có vần ươn hoặc ương

Trả lời:

a) Ý muốn bền bỉ đeo đuổi đến cùng một mục đích tốt đẹp: từ ý chí

- Khả năng suy nghĩ và hiểu biết : trí tuệ

Cố gắng tiến lên để đạt tới mức cao hơn, tốt đẹp hơn từ vươn lên

- Tạo ra trong trí óc hình ảnh những cái không có ở trước mắt hay chưa từng có : tưởng tượng