Soạn bài: Luyện từ và câu: Luyện tập về cấu tạo của tiếng

Câu 1: Phân tích cấu tạo của từng tiếng trong hai câu dưới đây Khôn ngoan đối đáp người ngoài (trang 12 sgk Tiếng Việt 4)

Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau

Trả lời:

TiếngÂm đầuVần ThanhTiếngÂm đầuVần Thanh

Khôn

Ngoan

Đối

Đáp

Người

Ngoài

Kh

Ng

Đ

Đ

Ng

Ng

Ôn

Oan

Ôi

Ap

Ươi

Oai

Ngang

Ngang

Sắc

Sắc

Huyền

Huyền

Cùng

Một

Mẹ

Chớ

Hòai

G

C

M

M

Ch

H

A

Ung

Ôt

E

Ơ

Oai

Huyền

Huyền

Nặng

Nặng

Sắc

Huyền

Tiếng Âm đầu Vần Thanh
Đá Đ A Sắc
Nhau Nh Au Ngang

Câu 2: : Tìm những tiếng bắt vần với nhau trong hai câu thơ trên (trang 12 sgk Tiếng Việt 4)

Trả lời:

Đó là những tiếng: ngoài – hoài (có vần "oai" giống nhau)

Câu 3: Ghi lại từng cặp tiếng bắt vần với nhau trong khổ thơ sau (trang 12 sgk Tiếng Việt 4)

So sánh các cặp tiến ấy xem cặp nào có vần giống nhau hoàn toàn, cặp nào có vần giống nhau không hoàn toàn:

Trả lời:

Đó là những cặp:

- Cặp tiếng bắt vần với nhau:

+ Choắt – thoắt

+ Xinh – nghênh

- Cặp có vần giống nhau hoàn toàn

+ Choắt – thoắt ( giống nhau vần "oắt")

- Cặp có vần giống nhau không hoàn toàn

+ Xinh – nghênh ( vần "inh" và vần "ênh")

Câu 4: Qua các bài tập trên, em hiểu thế nào là hai tiếng bắt vần với nhau? (trang 12 sgk Tiếng Việt 4)

Trả lời:

Hai tiếng bắt vần với nhau là hai tiếng có phần vần giống nhau hoàn toàn hoặc không hoàn toàn

Câu 5: Giải câu đối chữ (trang 12 sgk Tiếng Việt 4)

Bớt đầu thì bé nhất nhà

Đầu đuôi bỏ hết hóa ra béo tròn

Để nguyên mình lại thon thon

Cùng cậu trò nhỏ lon ton tới trường

(Là chữ gì)

Trả lời:

Đó là chữ "bút", bớt " b" thì thành "út" ( nhỏ nhất nhà), bỏ b và t (đầu đuôi) thì thành "ú" (béo tròn). Chữ bút thỏa mãn những yêu cầu câu đố đưa ra