Soạn bài: Tiết 2

Câu 2: Đặt câu với những từ ngữ thích hợp để nhận xét về các nhân vật em đã biết qua các bài tập đọc (trang 174 sgk Tiếng Việt 4)

Trả lời:

Câu 3: Em chọn thành ngữ, tục ngữ nào để khuyến khích hoặc khuyên nhủ bạn (trang 174 sgk Tiếng Việt 4)

Trả lời:

a) Nếu bạn em có quyết tâm học tập, rèn luyện cao?

- Có chí thì nên.

- Có công mài sắt, có ngày nên kim.

- Người có chí thì nên

Nhà có nền thì vững.

b) Nếu bạn em nản lòng khi gặp khó khăn.

- Thất bại là mẹ thành công

- Thua keo này, bày keo khác

c) Nếu bạn em dễ thay đổi ý định theo người khác

- Hãy lo bền chí câu cua

Dù ai câu chạch, câu rùa mặc ai!