Soạn bài: Luyện từ và câu: Tính từ (tiếp theo)

Câu 1: Tìm những từ biểu thị mức độ của đặc điêm, tính chất trong đoạn văn đã cho (SGK trang 124) (trang 124 sgk Tiếng Việt 4)

Trả lời:

...đậm...ngọt...xa...lắm...ngà...ngọc...ngọc ngà...hơn...hơn...hơn

Câu 2: Tìm những từ ngữ miêu tả mức độ khác nhau của các đặc điểm :đỏ, cao vui (trang 124 sgk Tiếng Việt 4)

Trả lời:

Đó là những từ

a) Đỏ: rất đỏ, đỏ hơn, đỏ lăm, quá đỏ, đỏ nhất, đỏ vô cùng, đỏ rực,đỏ thắm,đỏ hồng, đỏ tía, đỏ chót,...

b) Cao: rất cao, quá cao, cao lắm, cao chót vót, cao vòi vọi, cao vút,...

c) Vui: rất vui, quá vui, vui hơn, vui nhất, vui như tết,...

Câu 3: Đặt câu với từ ngữ vừa tìm được (trang 124 sgk Tiếng Việt 4)

Trả lời:

a) Đỏ: Hoa Phượng đỏ rực cả một góc trời.

b) Cao: Ngọn núi cao chót vót.

c) Vui: Hôm nay quả là vui như tết.