Soạn bài: Tập làm văn: Mở bài trong bài văn kể chuyện

Câu 1: Đọc các mở bài đã cho và nói rõ đó là những cách mở bài nào? (trang 113 sgk Tiếng Việt 4)

Trả lời:

Mở bài (a) là cách mở bài trực tiếp. Kể ngay vào sự việc mở đầu câu chuyện.

Mở bài (b,c,d) là cách mở bài gián tiếp. Nói chuyện khác để dẫn vào câu chuyện định kể.

Câu 2: Câu chuyện Hai bàn tay mở bài theo cách nào? (trang 114 sgk Tiếng Việt 4)

Trả lời:

Câu chuyện hai bàn tay mở bài theo cách trực tiếp đi thẳng vào câu chuyện định kể.