Soạn bài: Chính tả (Nghe - viết): Buổi học thể dục

Câu 2: Viết lại tên các bạn trong bài tập đọc : (trang 91 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Tên các bạn học sinh : Đê-rốt-xi, Cô-rét-ti, Xtác-đi, Ga-rô-nê, Nen-li

Câu 3: Điền vào chỗ trống : (trang 91 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

a) s hay x ?

nhảy xa, nhảy sào, sới vật.

b) in hay inh ?

điền kinh, truyền tin, thể dục thể hình.