Câu 2: Nghe và kể lại chuyện Bốn cẳng và sáu cẳng (trang 141 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

a) Chú lính được cấp ngựa để làm gì ?

- Chú lính được cấp ngựa đế đi làm một công việc gấp.

b) Chú sử dụng con ngựa như thế nào ?

- Chú sử dụng con ngựa theo cách sau : chú không cưỡi mà cứ vừa đi vừa đánh roi cho ngựa chạy và chạy theo sau nó.

c) Vì sao chú cho rằng chạy như thế nhanh hơn cưỡi ngựa ?

- Khi nhiều người ngạc nhiên hỏi chú sao không cưỡi ngựa thì chú trả lời là chạy bộ cỏ sáu cẳng nhất định phải nhanh hơn là cưỡi ngựa chỉ có bốn cẳng.