Soạn bài: Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Tổ quốc. Dấu phẩy

Câu 1: Xếp các từ đã cho vào các nhóm thích hợp. (trang 17 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Cần sắp xếp như sau :

a) Những từ cùng nghĩa với Tổ quốc : đất nước, nước nhà, non sông, giang sơn.

b) Những từ cùng nghĩa với bảo vệ : giữ gìn, gìn giữ.

c) Những từ cùng nghĩa với xây dựng : dựng xây, kiến thiết.

Câu 2: Dưới đây là tên một số vị anh hùng dân tộc có công lao to lớn trong sự nghiệp bảo vệ đất nước. Em hãy nói về một vị anh hùng mà em biết rõ. (trang 17 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Các em có thể dựa vào bài Hai Bà Trưng ở tuần 19 để nói về Hai Bà Trưng.

Sau đây là vài điều về anh hùng dân tộc Trần Quốc Tuấn :

Trần Quốc Tuấn, (Trần Hưng Đạo) sinh năm 1226 và mất năm 1300.Vào thế kỉ XIII (13), quân Nguyên Mông đã ba lần hùng hố sang xâm lấn nước ta. Ông được nhà vua Trần phong tướng và cử cầm quân đánh giặc, dưới sự lãnh đạo của ông, quân dân nhà Trần đã giành thắng lợi vẻ vang. Ông đã soạn ra sách dạy việc dùng binh gọi là "Binh thư yếu lược" để luyện quân sĩ. Trong quá trình đánh giặc, ông còn viết ra một bài hịch rất thống thiết, hào hùng đổ khích lệ toàn quân chiến đấu tiêu diệt kẻ thù. Đó là bài Hịch Tướng Sĩ mà muốn dời sử sách còn lưu. Khi ông mất đi, nhân dân ta đã tôn vinh ông, coi như một vị thần và lập đền thờ ở nhiều nơi. Nhân dân thường kính cẩn gọi ông là Đức Thánh Trần.

Câu 3: Em đặt dấu phẩy vào chỗ nào trong mỗi câu in nghiêng ? (trang 17 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

LÊ LAI CỨU CHÚA

Giặc Minh xâm chiếm nước ta. Chúng làm nhiều điều bạo ngược khiến lòng dân vô cùng căm giận. Bây giờ, ở Lam Sơn có ông Lê Lợi phất cờ khởi nghĩa. Trong những năm đầu, nghĩa quân còn yếu, thường bị giặc vây. Có lần giặc vây rất ngặt, quyết bắt bằng được chủ tướng Lê Lợi. ông Lê Lai liền đóng giả làm Lê Lợi, đem một toán quân phá vòng vây. Giặc bắt được ông, nhờ vậy mà Lê Lợi và số quân còn lại được cứu thoát.